Praktijkinformatie

Verwijsbrieven
Verwijsbrieven kunt u ophalen aan de balie bij de assistente.

Let op: wij verwijzen u niet achteraf
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan ons, huisartsen vragen. Wij zijn dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zouden wij dit wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden, heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, met uitzondering van spoedeisende hulp. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijsbrief van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. In het Spaarne Gasthuis worden alle kosten op de patiënt verhaald.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er duidelijk van op de hoogte stellen dat de huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.

Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
Een verwijsbrief is 1 jaar geldig voor de betreffende zorgvraag. De geldigheid van 1 jaar is de tijd tussen de verwijzing (datum op verwijsbrief) en het eerste consult van de patiënt bij de specialist. Zolang een patiënt onder behandeling is van de specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek.

Laboratoriumonderzoek
Voor uw bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Wij maken u erop attent dat onderzoek dat wij uitbesteden aan een laboratorium, zoals bloed-, urine- en ontlastingonderzoek, niet standaard wordt vergoed door de basisverzekering. Vraag bij uw zorgverzekeraar na voor welke kosten u wel of niet verzekerd bent.
Laboratoriumdiagnostiek, trombosezorg en zelfmeten op aanvraag van de huisarts door Atal-Medial valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. De tarieven die voor u gelden zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Deze zorg gaat wél ten laste van het eigen risico (voor patiënten boven de 18 jaar).

Elektronisch Patiëntendossier
Als patiënt van onze praktijk kunt u (online) toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wij vragen u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk.

U kunt kiezen uit de volgende 3 manieren om uw toestemming te geven:
* via de website www.ikgeeftoestemming.nl >>
* hier een toestemmingsformulier downloaden >> , invullen en overhandigen aan de assistente
* een toestemmingsformulier ophalen in de wachtkamer, invullen en overhandigen aan de assistente

Wat is het LSP?
Het LSP is een netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio. Via het netwerk van het LSP kunnen zorgverleners de belangrijkste en meest actuele gegevens uit een huisartsdossier opvragen en een overzicht van de medicijnen die de patiënt gebruikt. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling. Zo hebben zorgverleners in de waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en in spoedsituaties alle belangrijke informatie over een patiënt snel bij de hand en kunnen zij u de juiste zorg geven. Medische gegevens worden  niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. De verantwoordelijkheid voor het netwerk is in handen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Wie maken gebruik van het LSP?
Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend artsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruik maken van het LSP. Alleen huisartsen en apothekers kunnen gegevens beschikbaar stellen.

Toezicht
Op de uitwisseling van medische gegevens via het LSP vindt nauwlettend toezicht plaats. In het LSP wordt vastgelegd welke zorgverleners de gegevens beschikbaar stellen en welke zorgverleners de gegevens opvragen. Ook wordt bijgehouden wanneer gegevens beschikbaar zijn gesteld en wanneer ze zijn opgevraagd. Voortdurend wordt in de gaten gehouden of er geen sprake is van onbevoegd, verkeerd of afwijkend gebruik, waarbij sprake zou kunnen zijn van misbruik. Wanneer gegevens onrechtmatig worden opgevraagd, kunnen de toezichthouders van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hiertegen optreden.

De publieksfolder kunt u hier nalezen: Folder VZVZ >>
Voor meer informatie zie VZVZ >>

Geneeskundige verklaring
Wij geven geen geneeskundige verklaringen af. Daarmee handelen wij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn
* De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
* Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u zelf doen?
* U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
* U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen, etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
* U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts bij wie u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Geneesmiddelen
Als onderdeel van het betaalbaar houden van de huisartsenzorg in Nederland hebben huisartsen met de zorgverzekeraars afgesproken om daar waar mogelijk geneesmiddelen zonder merknaam voor te schrijven. Deze geneesmiddelen heten generieke (merkloze) geneesmiddelen. Een generiek geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm (bijvoorbeeld tablet, capsule of injectievloeistof) als het merkgeneesmiddel. Het generieke geneesmiddel heeft dezelfde therapeutische werkzaamheid en risico’s als het oorspronkelijke geneesmiddel. Het kan wat betreft vorm en kleur verschillen van het oorspronkelijke geneesmiddel.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u allergisch of intolerant bent voor bepaalde hulpstoffen in een merkloos geneesmiddel. Als de huisarts bepaalt dat het medisch strikt noodzakelijk is dat u toch een duurder geneesmiddel moet gebruiken, wordt dit vergoed. De arts vermeldt dit op het recept. Als u zelf het merkgeneesmiddel wilt gebruiken, zonder dat de arts dat medisch noodzakelijk acht, dan kunt u dat aangeven bij de apotheek. U betaalt het middel dan zelf.

Co-assistent
Wij vinden het belangrijk mee te werken aan het opleiden van artsen. Daarom zijn wij verbonden aan de artsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Twee tot drie keer per jaar zal gedurende vier weken een co-assistent in de praktijk werkzaam zijn. Het co-assistentschap is een laatste voorbereiding op het artsexamen. De co-assistent woont het spreekuur bij en doet ook zelfstandig spreekuur, waarna wij de bevindingen controleren.

Als u de huisarts liever alleen spreekt, dan vragen wij u dit aan ons te melden.

Praktijkfolder
U kunt de praktijkfolder downloaden als pdf-bestand en afdrukken:
Praktijkfolder >>


Formulieren

Formulier urineonderzoek >>
Intake formulier Reizigers >>
Toestemmingsformulier LSP >>